REGULAMIN PŁATNOŚCI

§1 Definicje 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 
1. Sprzedawca – THIER-MED Zp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojaczka 3/64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001056390, kapitał zakładowy 60000,00 zł, adres mailowy: biuro@thier-med.pl, nr tel.: +48 668-850-773. 
2. Sklep internetowy - narzędzie dostępne pod adresem internetowym https://thier-med.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie Usług, Voucherów, Towarów od Sprzedawcy. 
3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę, Towar lub Voucher zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
5. Podmiot z uprawnieniami konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca w zakresie określonym przepisami prawa uprawnienia konsumenta. 
6. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z procedurą określoną w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy, a w przypadku Konsumenta i Podmiotu z uprawnieniami konsumenta stanowiące oświadczenie o akceptacji oferty Sprzedawcy. 
7. Weryfikacja adresu E-mail - informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego adres e-mail został wykorzystany do dokonania zakupów w Sklepie internetowym. Załącznikiem do informacji jest niniejszy Regulamin oraz – o ile istnieje dla produktu nabytego przez Klienta - regulamin tego produktu. 
8. Rejestracja Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności. Rejestracja Zamówienia obejmuje informacje, o których mowa w art. 12. ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta. 
9. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji. 
10. Usługa – usługa medyczna opisana i oznaczona ceną sprzedaży w Sklepie internetowym. 
11. Voucher – kupon o określonej wartości, uprawniający do wymiany na rzeczy lub usługi o takiej samej wartości. 
12. Pakiet medyczny – usługa polegająca na gotowości do świadczenia usług medycznych z określonymi w umowie limitami (ograniczeniem ich ilości w danym okresie). 
13. Towar – produkt (rzecz) opisany i oznaczony ceną sprzedaży w Sklepie internetowym. 
14. Kod – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przesyłany przez sprzedawcę pocztą email, przypisany do konkretnej zakupionej Usługi lub Vouchera, umożliwiający nabywcy aktywację i realizację w określonym terminie zawartym w regulaminie Usługi lub Vouchera. 
15.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego. 

§ 2 Postanowienia ogólne 
1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej zgodnie z § 9 ust. 3. 
2. Zamieszczona na stronie informacja o Towarach, Usługach i Voucherach wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz Podmiotów z uprawnieniami konsumenta, dla których informacja o Towarach, Usługach i Voucherach wraz z ceną oraz postanowieniami dotyczącymi płatności stanowi ofertę. 
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Rejestrację Zamówienia. 
4. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów oraz Podmiotów z uprawnieniami konsumentów, z którymi to umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Sprzedawcy, tj. złożenia Zamówienia. 
5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy. Klient ponosi wyłącznie koszty, które wynikają z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które to podmioty sprzedają mu urządzenia lub świadczą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość (np. z dostawcą Internetu). 

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego 
Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może ogół użytkowników, którzy wejdą na dany adres internetowy, pod którym to narzędzie działa. 
Warunkiem koniecznym nabywania Towarów, Usług lub Voucherów w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia. 

§ 4 Procedura składania zamówienia 
1. Wybór prezentowanych przez Sprzedającego w Sklepie internetowym Towarów, Usług lub Voucherów w określonej ilości. 
2. Kliknięcie przycisku „WYBIERZ” znajdującego się przy wybranej pozycji. 
3. Płatność. Następuje przekierowanie do systemu płatności Paynow. 
4. Klient dokonuje płatności. Po udanej transakcji otrzymuje potwierdzenie drogą mailową. 
5. Po zaksięgowaniu Klient otrzymuje Potwierdzenie Realizacji Zamówienia wraz z potwierdzeniem zakupu w wybranej formie oraz Kod. 

§ 5 Realizacja zamówienia 
1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca. 
2. Po nabyciu przez Klienta Pakietu medycznego Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację z danymi kontaktowymi osoby, która będzie świadczyła usługę w imieniu sprzedawcy oraz kontakt do tej osoby. 
3. Kupujący dokonuje płatności poprzez usługę Paynow. Zakupu usług analogicznych jak oferowane w sklepie internetowym może także dokonać, odpowiednim oferującym je oddziale własnym sprzedawcy. 

§ 6 Odstąpienie od umowy 
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik Towaru albo kodu uprawniającego do skorzystania z Usług lub Vouchera, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 
3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy dla Pakietów medycznych liczony jest od daty zawarcia umowy. 
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w § 1 pkt 1 Regulaminu). 
5. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
8. Towar należy zwrócić Sprzedawcy na adres podany w § 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
9. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracane przez Konsumenta Towary nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy. 
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
11. Jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 
13. Postanowienia ust. 1-12 powyżej, mają zastosowanie również do Podmiotów z uprawnieniami konsumentów. 

§ 7 Reklamacje 
1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towarów (rękojmia) wobec Klientów nie będących Konsumentami lub Podmiotami z uprawnieniami konsumenta. 
2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów i Podmiotów z uprawnieniami konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. 
3. W przypadku, gdy Towar ma wady albo Klient nie jest zadowolony z jakości świadczonych Usług, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy osobiście, na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu podane w § 1 pkt 1 Regulaminu. 
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta. 
5. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 
6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z jakością świadczonych Usług lub jakością Towaru Klientowi poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje: 
1) prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta 
2) prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr 
3) prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. 
7. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta Sprzedawca informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału. 

§ 8 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych podawanych przez Klienta jest THIER-MED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-169, ul. Wojaczka 3/64 2. Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: 
1) za pomocą e-maila: biuro@thier-med.pl, 
2) za pomocą telefonu: +48 668 850 773, 
3) drogą pocztową: ul. Wojaczka 3/64, 51-169 Wrocław, 
4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.thier-med.pl. 
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta w celu umożliwienia Klientowi dokonania zakupów w ramach Sklepu internetowego, w celu realizacji Zamówienia, w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym na podstawie wyrażonych przez Klienta zgód marketingowych. 
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientowi przysługują prawa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj.: 
1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO), 
2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO), 
3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO, 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. 
5. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
6. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
7. Wobec danych Klienta nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka). 
8. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta,, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest: 
1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.thier-med.pl. 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu. 
Dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się w § 1 ust. 1 Regulaminu. 
2. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym. 
3. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają negocjacji i obowiązują, o ile Klient i Sprzedawca nie poczynili odmiennych uzgodnień. 
Klient, który chciałby podjąć negocjacje co do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności. 
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego są następujące: 
a) Sprawnie działające urządzenie z dostępem do Internetu, 
b) Aktualizowana wersja przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu. 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające jego interesy nie dotyczą Konsumentów ani Podmiotów z uprawnieniami konsumentów. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
Adresat: THIER-MED ul. Wojaczka 3/64, 51-169 Wrocław, adres e-mail: biuro@thier-med.pl 
Ja/My (*)..............................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ....................................................................................../umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta 
Adres konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumenta 
Podpis konsumenta(-ów)/Podmiotu z uprawnieniami konsumentów (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej 

(*) Niepotrzebne skreślić
Szukaj